С близо един милион лева община Лясковец прави енергоефективна реконструкция на градското читалище

Публикувано на ср, 16 Сеп. 2015
560 четения

Община Лясковец е одобрена за финансиране на  проект „Енергийна реконструкция и модернизация на читалище „Напредък 1870“ в град Лясковец“ по схема за зелени инвестиции на Национален доверителен еко-фонд. Финансирането на проекта е в размер на 968 000 лева, като община Лясковец участва със собствено финансиране в размер на 20%.

Читалище „Напредък 1870“ е ключов обект от културната инфраструктура на общината, за който се предвижда внедряване на мерки за енегийна ефективонст, които да доведат до икономия на енегрия, особено в отоплителните сезони. Освен цялостна изолация на сградата, се предвижда ремонт и топлоизолация на покрива, подмяна на дограма, реконструкция на отоплителна и вентилационна инсталация, подмяна на осветление, като комбинацията от тези енергоспестяващи мерки ще доведе до значителни спестени емисии от въглероден диоксид. Извършеният енергиен одит на сградата е показал много висок разход на енергия, въпреки че съществуват трудности за цялостно отопление на читалището през зимния сезон, като в резултат на проекта ще се постигне съществена икономия на енегиря на единица вложени средства. Освен това пряко облагодетелствани от реконструкцията на сградата ще са над 3300 души, които участват в творческата, културна и библиотечна дейност на читалището, както и цялото население на община Лясковец.

Екологичният ефект от всяка енергоспестяваща мярка като цяло се изразява в това, че в резултат на намаленото количество изгорено гориво или изразходвана по-малко електроенергия, ще се отдели по-малко въглероден двуокис в атмосферата. Важен резултат от реализацията на  проекта с огромно влияние върху околната среда се явява ефективното използване на енергийните ресурси, като ще се постигне средногодишна икономия от 605.3 MWh или средно около 60 000 лева/годишно.

Срокът за изпълнение на енергоефективната реконструкция на читалищната сграда е 11 месеца  след като бъде избран изпълнител на строителството по Закона за обществените поръчки.

Според Мария Илчева, ръководител на проекта за енергийна модернизация на читалище „Напредък-1870“, само за последните 4 години община Лясковец е подобрила енергийната ефективност на седем ключови общински сгради от социалната и образователна инфраструкутра на общината, като са изпълнени целите на общинската Програма за енергийна ефективност  и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново