Предстои редовно заседание на Общински съвет-Лясковец

Публикувано на ср, 26 авг. 2015
270 четения

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.08.2015 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:

1.Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 г.

2.Избор на представител на Община Лясковец в колективния орган на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

3.Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет – Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 г.

4.Приемане на допълнение и изменение на Решение № 585/26.03.2015 г. на Общински съвет – Лясковец за приемане на Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 г. и план – сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

5.Определяне основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Лясковец.

6.Даване на съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение „Активни за нашия регион” за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

7.Отчет на ликвидатора на Сдружение „За чисти селища” за дейността му през периода 14.10.2014 г. – 15.07.2015 г.

8.Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.

9.Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Колектор за дъждовни води” за отводняване на поземлен имот с № 145054 по Картата на възстановена собственост на землището на гр.Лясковец.

10.Разпореждане с имот – частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г.

11.Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост – 3 бр. предложения.

12.Включване на имоти – частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г.

13.Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице – 3 бр. предложения.

14.Питания.

Даниела Арабаджиева

Председател на Общински съвет – Лясковец

loading...
Пътни строежи - Велико Търново