Обявление № УТ.01.02-133 / 11.10.2021 г.

Публикувано на ср, 13 окт. 2021
470 четения

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-681 / 08.10.2021 година на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

  1. Частично изменение на действащ РП на с. Майско – за преотреждане на УПИ VІІ-33 в кв. 6 по плана на селото от „За ниско свободно жилищно застрояване“ в „За жилищно застрояване и обществено обслужване“, с показатели на устройствена зона Жм, съгласно Окончателния проект за ОУП на община Елена (в процедура).
  2. Инвестиционен проект за жилищна сграда и зала за ритуали, фаза технически проект.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

       /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново