Община Лясковец обяви свободно работно място за „Еколог”

Публикувано на вт, 17 мар. 2020
368 четения

Община Лясковец обяви свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Главен специалист „Еколог” в общинска администрация. Длъжността се заема въз основа на трудов договор след проведен подбор по документи на кандидатите. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

I. Изисквания за заемане на длъжността: Главен специалист „Еколог” в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец, код по НКПД 33593026:

1. Образование:

– средно специално, специалност „Екология и опазване на околната среда” или

– висше, образователно – квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, професионално направление – „Биологически науки” и/или „Науки за земята” в област на висшето образование – „Природни науки, математик и информатика”, специалност: „Екология”, „Екологично образование”, „Екология и опазване на екосистемите”, „Екология и управление на околната среда”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екологичен мениджмънт”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”, „География и биология” или еквивалентни;

2. Компютърна грамотност;

3. Да не са осъждани;

4. Да са физически и психически здрави;

5. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.

Предимство имат лицата, които познават действащата нормативна уредба в областта на екологията и опазването на околната среда.

II. Характер на работата:

1. Осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване съобразно своята компетентност;

2. Извършване на обстоятелствени проверки във връзка с нарушения на екологичното законодателство;

3. Осъществяване на контрол по изпълнение на програмите за управление на отпадъците;

4. Издаване на разрешения за отсичане на дървета;

5. Съставяне на програми по опазване на околната среда.

ІІI. Документи и срокове за кандидатстване:

Кандидатите следва да представят в срок до 27.03.2020 г. включително, следните документи:

1. Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст), в което описват всички приложени документи;

2. Диплома за завършено образование и образователно – квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване);

3. Мотивационно писмо;

4. Професионална автобиография (CV);

5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване);

6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива – копие и оригинал за сверяване);

7. Документ за допълнителна квалификация (при наличие на такава – копие и оригинал за сверяване).

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите документи и копия за сверяването им.

IV. Начин на провеждане на подбора:

1. Първи етап: Подбор по документи;

2. Втори етап: Интервю – провежда се с одобрените след първи етап кандидати.

Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в Център за информация и услуги, находящ се в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 27.03.2020 г.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново