Кметът на Община Лясковец свика кризисния щаб и разпореди противоепидемични мерки във връзка с обявеното извънредно положение

Публикувано на сб, 14 мар. 2020
377 четения

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и със заповед на Министъра на здравеопазването и с препоръките и указанията на Националния и на Областния оперативен щаб, кметът на Община Лясковец свика Общинския кризисен щаб и разпореди със своя заповед мерките, които гражданите на Община Лясковец трябва да спазват на територията на общината до 29.03.2020 г. включително. След заседание на общинския кризисен щаб, бе решено какви ще бъдат мерките, които ще се спазват на територията на община Лясковец.

След заседанието на общинския щаб със заповедта бяха запознати и кметовете на кметствата, директорите на училищата, детските градини и яслата, председатели на пенсионерски клубове, клубове на инвалида, на ветераните от войните и офицерите и сержантите от запаса и резерва, читалища, които да започнат незабавно изпълнение на предприетите мерки. Заповедта на кмета може да бъде видяна на сайта на община Лясковец, в информационния център на общината, а от понеделник ще бъде излъчвана и по общинското радио. Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да получат копие на заповедта в информационния център на община Лясковец.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Задължително е гражданите на Община Лясковец стриктно да спазват всички мерки, посочени в заповедта на кмета! Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява лично кметът д-р Ивелина Гецова, секретарят на общината и органите на реда.

ЗАПОВЕД

№ 634 / 14.03.2020 г.

гр. Лясковец

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № ОКД-19-02-4/13.03.2020 г. на Областен управител на Област Велико Търново, Протокол от 14.03.2020 г. от проведено заседание на Общинския кризисен щаб, свикан с моя Заповед № 633/14.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец до 29.03.2020 г. вкл.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, читалища, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали, площадни пространства, стадиони, спортни площадки и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

II. Въвеждам следните противоепидемични мерки в административните структури и териториите за обществено ползване на територията на Община Лясковец до 29.03.2020 г. вкл.:

1. В сградата на общинска администрация на Община Лясковец:

– преустановявам достъпа на граждани в сградата на Община Лясковец. Административното обслужване на гражданите да се извършва единствено в „Център за информация и услуги“ в сградата на Община Лясковец, находяща се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и в Отдел „Местни приходи“, находящ се в гр. Лясковец, ул. „Младост“ № 2, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

– да се спазва задължителната минимална дистанция 1 метър между посетителите (потребители на административни услуги).

2. В административните сгради в кметствата на територията на Община Лясковец (Кметство с. Драгижево, Кметство с. Мерданя, Кметство с. Козаревец, Кметство с. Добри дял и Кметство с. Джулюница):

– да се оптимизира пропускателния режим при административното обслужване на граждани при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

– да се спазва задължителната минимална дистанция 1 метър между посетителите (потребители на административни услуги);

– при възможност да се обособят самостоятелни потоци за служителите и за външните посетители (потребители на административни услуги).

3. Преустановява се приемния ден  на Кмета на Община Лясковец.

4. Преустановява се дейността на пенсионерските и младежки клубове (Младежки дом – гр. Лясковец), клубовете на инвалида на територията на Община Лясковец, както и дейността на клуба на ветераните от войните и на офицерите и сержантите от запаса и резерва

5. Забранява се извършването на търговска дейност на открито на всякакъв вид стоки на територията на Община Лясковец. Забранява се организирането на неделния пазар в с. Джулюница.

6. Забранява се събирането на групи от хора на едно място при нарушаване на задължителната минимална дистанция от 1 метър на териториите за обществено ползване (площадни и междублокови пространства, паркове, спортни и детски площадки).

7. Преустановява се дейността на Центъра за обществена подкрепа и Дневния център за възрастни хора в гр. Лясковец.

8. Продължава да функционира Домашен социален патронаж – гр. Лясковец, при спазване на строги мерки при предоставяне на храна, санитарно-хигиенните изисквания в транспортните средства и ограничен контакт между служители на Домашен социален патронаж и потребители.

9. Продължава да функционира Музеят на гурбетчийското градинарство само за индивидуални посещения до музейни експозиции на открито, без екскурзоводни беседи.

III. Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

IV. Кметовете на кметства на територията на Община Лясковец и РУ „Полиция“ – гр. Горна Оряховица да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки.

Настоящата заповед отменя моя Заповед № 600/09.03.2020 г.

            Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Лясковец, да бъде прочетена в дневните предавания на „Общинско кабелно радио – Лясковец”, както и да се разгласи на населението чрез средствата за масова информация.

            Копие от заповедта да се връчи на кметовете на кметства на територията на Община Лясковец, на РУ „Полиция“ – гр. Горна Оряховица и Полицейски участък – гр. Лясковец – за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново