Кметът на Община Лясковец предлага удължаване срока за плащане с отстъпка на такса битови отпадъци до края на юни

Публикувано на чт, 9 апр. 2020
123 четения

На заседание на Общински съвет-Лясковец, което ще се състои в края на април, кметът на Община Лясковец д-р Гецова ще внесе предложение за удължаване срока за ползване на отстъпка при плащане в годишен размер на таксата за битови отпадъци до 30.06.2020 г.

Това е една от мерките, ограничаващи разпространението на COVID-19 на територията на общината и намаляващи финансовата тежест на населението и стопанските субекти.

Община Лясковец открива производство по изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. Целта на настоящото изменение на наредбата е избягване струпване на едно място на хора, желаещи да заплатят такса за битови отпадъци с отстъпка 5 на сто до 30.04.2020 г., както и изравняване на сроковете за заплащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху моторни превозни средства. За целта ръководството предлага срокът за плащане на такса битови отпадъци при плащане на годишния размер на таксата с отстъпка 5 на сто да се удължи до 30.06.2020 г.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Наредбата, който е достъпен на официалната интернет страница на общината – www.lyaskovets.net, в секция Обяви.

Причините, които налагат приемането на промени в нормативния акт са с оглед усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната. Във връзка с обявеното извънредно положение, целящо предотвратяване на разпространението и предпазване от COVID-19, в „Държавен вестник” – бр. 28 от 24 март 2020 г., бе обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България и влиза в сила от 13.03.2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното положение. С § 26 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона е предвидено, че „През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година“. Таксата за битови отпадъци е второто плащане, дължимо от собствениците, ползвателите и концесионерите за притежаваните, ползваните или стопанисваните от тях недвижими имоти.

За улеснение на гражданите и юридическите лица, както и за стимулиране на ранно плащане на дължимия годишен размер на таксата за битови отпадъци, в чл. 13, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, е съобразен срокът за плащането ѝ с отстъпка 5 на сто, със срока на плащане на данъка върху недвижимите имоти, а именно – до 30 април. Този срок изтича след по-малко от месец, а Народното събрание удължава срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г.

Във връзка с предприетите от правителството извънредни мерки и удължаване срока за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства в годишен размер с отстъпка до 30 юни 2020 г., е целесъобразно и в интерес на гражданите и юридическите лица на територията на община Лясковец, срокът за ползване на отстъпка при плащане в годишен размер на таксата за битови отпадъци също да бъде удължен до 30.06.2020 година.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново