Информационен ден в „Момина Крепост“ АД“ ще се проведе на 20 юни

Публикувано на пт, 15 юни 2018
351 четения

На 20.06.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново, на ул. „Магистрална“ №23, в завод „Момина крепост“, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0125-С01 между Министерството на икономиката и „Момина крепост“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Момина Крепост“ АД“.


   


ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ

На 20.06.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново, на ул. „Магистрална“ №23, в завод „Момина крепост“, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0125-С01 между Министерството на икономиката и „Момина крепост“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Момина Крепост“ АД“.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Линия за производство на спринцовки 1 и 2 мл. – 1бр., Линия за производство на спринцовки 5 и 10 мл. – 1бр. и Линия за производство на спринцовки 20 мл. – 1бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр. и Система за оползотворяване на отпадна енергия-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията. С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 4 998 900.20 лв., от които 2 499 450.09 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 124 532.57лв. европейско и 374 917.52 лв. национално съфинансиране) и 2 499 450.11 лв. собствено съфинансиране.

———————————-www.eufunds.bg———————————-
 
 Проект BG16RFOP002-3.002-0125-C01 – Повишаване на енергийната ефективност в “Момина Крепост” АД, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”, съфинансирана от европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Момина Крепост” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
loading...
Пътни строежи - Велико Търново