Правят още три фотоволтаични централи в областта

Публикувано на ср, 1 февр. 2023
3267 четения

Продължава интересът към изграждането на фотоволтаични централи в региона. Една от тях предстои да бъде изградена в Свищов, за което е подадено инвестиционно намерение в Регионалната екоинспекция и в крайдунавската община. То е на “Новел 22” ООД като дружеството притежава право на строеж на ФЕЦ, разположена върху няколко поземлени имота в местността Блатото. Предвижда се изграждане на фотоволтаичен парк, който ще бъде с номинална изходяща мощност от 5 MW, включително присъединяване към електропреносната мрежа, съгласно разписаните изисквания в становището на ЕРП “Север”.
Преди пристъпване към инвестиционното проектиране следва да се завършват процедурите, изискващи осигуряване на подходяща устройствена основа за реализирането на проекта за строителство. Към настоящия момент се подготвя проект за ПУП – ПРЗ, с който се предвижда обединяването на седемте имота заедно с част от друг парцел в един общ имот за застрояване.
Фотоволтаична централа предстои да бъде изградена и в село Долна Липница, като тя ще е с инсталирана мощност от 2,5 Mwр. Инвестиционното намерение е на “Енерджи Дивелъпмънт” ООД. Фирмата е собственик на имот, който представлява земеделска територия с начин на трайно ползване “За електроенергийното производство” и е с площ 28 244 кв. м.
Фотоволтаична централа ще бъде изградена и в село Орловец в община Полски Тръмбеш. Инвестиционното намерение е “ОТО” ЕООД. Централата ще е с обща номинална инсталирана мощност 2340 kW по плана на селото. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е BG0000231 “Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, посочват от Регионалната екоинспекция.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново