Намалява броят на наетите лица, средната брутна заплата нараства

Публикувано на ср, 22 Ное. 2023
307 четения

По предварителни данни на отдел “Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 65.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 6.5%, “Добивна промишленост” – с 5.2%, и “Строителство” – с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите “Професионални дейности и научни изследвания — с 3.1%, “Операции с недвижими имоти” – с 2.6%, и “Култура, спорт и развлечения” – с 2.5%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите “Преработваща промишленост” и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24.8 и 14.2%.
В края на септември 2023 г. в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.4 хил. или с 0.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности “Селско, горско и рибно стопанство” – с 0.7 хил., “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 0.4 хил., а най-голямо увеличение – в “Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 0.6 хил. и в “Преработваща промишленост” – с 0.2 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности “Селско, горско и рибно стопанство” – с 15.4%, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 11.2%, и в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – със 7.7%, а най-голямо увеличение е регистрирано в “Професионални дейности и научни изследвания” – с 13.6%, и “Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 11.9%.
В края на третото тримесечие на 2023 г. в частния сектор са работили 66.6% от всички наети в област В. Търново.
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1466 лв., за август – 1473 лв., и за септември – 1536 лева. През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта e 1492 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.6%, но е с 508 лв. по-ниска от средната за страната (2000 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 21-во място.
Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Професионални дейности и научни изследвания” – с 35.7%, “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 31.0%, и “Операции с недвижими имоти” – с 28.2%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: “Финансови и застрахователни дейности” – 2520 лв.; “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 2259 лева; “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2216 лв.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: “Операции с недвижими имоти” – 1082 лв.; “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1096 лв.; “Административни и спомагателни дейности” – 1139 лв.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния сектор – с 11.7%.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново