Финансова помощ за преодоляване на последствия от COVID-19 за малките фирми

Публикувано на вт, 12 май 2020
352 четения

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Управляващият орган на ОПИК всеки момент ще утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедурата, веднага след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи.

Проектни предложения ще могат да се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС (ИСУН 2020), след официалното обявяване и публикуване на утвърдения пакет документи. Крайният срок за кандидатстване ще бъде 30 дни след обявяване на процедурата. Срокът за изпълнение на проектите ще е три месеца.

Допустими кандидати са микро и малки предприятия, юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 души. Те трябва да са регистрирани и да са осъществявали стопанска дейност преди 1 юли 2019 г. Кандидатите трябва да имат спад с минимум 20% в оборота за април 2020 г. спрямо средния месечен оборот за миналата година. От тях ще се изисква и да имат реализиран поне 30 000 лв. оборот през 2019 г. Могат да кандидатстват предприятия от всички икономически сектори, с изключение на земеделски и горски дейности, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. Кандидатите трябва да имат подадена пред НАП Годишна данъчна декларация за 2019 г., съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО.

Общия бюджет по процедурата възлиза на 173 млн. лв. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова, за която може да се кандидатства е 3000 лева, а максималният – 10 000 лева. Финансова помощ не може да надвишава 10% от оборота на предприятието за м.г. Ще бъдат финансирани проекти, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

По процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще са допустими разходи за поддържане дейността на предприятието в срок от 3 месеца. Финансовата помощ ще може да се ползва за преодоляване на недостига от средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19 – за суровини, материали и консумативи, за външни услуги (вкл. режийни разходи), за заплати, осигурителни и здравни вноски на персонала и др. Всички разходи, които ще се финансират, трябва да са извършени след 1 февруари 2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта.

Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, кандидатите могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата от този линк: http://www.opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch-1. Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: priemna@mi.government.bg.

За електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020 е необходимо да се създаде профил в системата. При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно.

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, кандидатите могат да се обръщат към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index.

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново