Допуснаха отчуждаване на имоти за нуждите на националния газопровод

Публикувано на чт, 7 май 2020
429 четения

Административен съд – Велико Търново, допусна предварително изпълнение на решение на Министерския съвет за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда – за разширение на газопреносната инфраструктура на територията на Област Велико Търново. Делото е образувано по молба на инвеститора “Булгартрансгаз” ЕАД, град София – независим преносен оператор на газопреносната система на България. Същото представлява бързо производство с обезпечителен характер и е разгледано от дежурен съдия.
След анализ на изложените съображения и приложените доказателства съдът е установил от фактическа страна, че се касае за обект с национално значение, за който е одобрен парцеларен план. Със заповедта си Министерският съвет на Република България отчуждава части от имоти частна собственост, находящи се на територията на селата Лозен и Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново. Имотите, които се отчуждават за държавна нужда, представляват ниви. За всяко отчуждаване е опредено обезщетение, за което съдът се е убедил, че е заплатено от инвеститора.
Въз основа на тези факти решаващият състав е преценил, че молбата за предварително изпълнение е допустима и основателна. В мотивите на съдебния акт е посочено, че с оглед естеството и мащабите на проекта забавянето на отчуждителната процедура поставя в риск своевременното разширяване на газопреносната инфраструктура. Това би застрашило сигурността и качеството на националния пазар на природен газ, би накърнило ангажимента за пренос на газ до съседни държави и би забавило процеса на изграждане на единен европейски енергиен пазар. Според съда значимостта на обекта за държавните интереси налага приоритетното осъществяване на дейностите по неговото строителство и експлоатация. Направен е извод, че изпълнението на проекта в срок е свързано със защитата на особено важни държавни и обществени интереси, а от закъснение на изпълнението му може да последва значителна или труднопоправима вреда. По тези съображения съдът е приел, че предварителното изпълнение е необходимо. На инвеститора е определена парична гаранция от датата на внасяне, на която решението за отчуждаване на Министерския съвет подлежи на предварително изпълнение.
Определението на Административен съд – Велико Търново, е окончателно и не може да се обжалва.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново