Близо 12 000 бизнес клиенти на ЕРП Север актуализираха своите данни за предоставена мощност

Публикувано на пн, 10 Февр. 2020
171 четения

В началото на декември 2019 година електроразпределителната компания, обс-лужваща Североизточна България, стартира кампания към небитовите си клиен-ти за актуализиране на данните за предоставена мощност на обекти, присъеди-нени към електроразпределителната мрежа. Два месеца след началото на изп-ращането на уведомителни писма за необходимата актуализация, близо 12 000 бизнес клиенти на ЕРП Север са подали своите декларации за намаляване, за-пазване или увеличаване на предоставената в техните обекти мощност.

Считано от 1 юли 2020 г. ЕРП Север ще промени начина за изчисляване на мрежовата компонента за достъп, като се очаква новият метод за ценообразува-не да бъде утвърден от КЕВР и да влезе в сила от началото на новия ценови период. Основната промяна в начина на ценообразуване се състои в това, че за небитови клиенти цената за достъп ще зависи от предоставената мощност, а не както сега от количествата консумирана електрическа енергия в съответното място на потребление.

Чрез промяната в ценообразуването на мрежовата компонента за достъп, бази-рана на предоставена и запазена за даден клиент мощност, ще се постигне справедливо разпределение на разходите за достъп между бизнес клиентите. От друга страна всеки от тях ще има свободата да избира какъв капацитет от мрежата да ангажира съобразно индивидуалните си нужди. В същото време с актуализиране на данните за предоставена и реално необходима мощност ще се оптимизират разходите за поддържане на капацитета на мрежата, което от своя страна ще повиши качеството на доставяната електрическа енергия.

През февруари ЕРП Север ще проведе втори етап на кампанията по актуализа-ция на данните за предоставена мощност до своите клиенти. Всеки клиент на електроразпределителната компания, който не е успял да декларира предоста-вената си мощност, ще получи писмо, указващо начините за подаване на необ-ходимата информация. Допълнителна информация относно процедурата по увеличаване, намаляване или запазване на предоставената мощност клиентите могат да получат на телефон 0700 1 61 61, както и на адрес: https://www.erpsever.bg/bg/promqna-moshtnost, където са публикувани всички не-обходими документи.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново