“Традиция” ще прави средновековно селище на занаятите на Царевец

Публикувано на вт, 20 Ян. 2015
754 четения

Жилищни сгради, пещ, в която ще се пече хляб, работилница за керамика и древна козметика са само част от идеите на родолюбците от великотърновския клуб

Сво­е­об­ра­зен му­зей на от­к­ри­то ще по­каз­ва на ве­ли­ко­тър­нов­ци и ту­рис­ти­те би­та и жи­ти­е­то на ста­рос­то­ли­ча­ни. Иде­я­та е на ве­ли­ко­тър­нов­с­кия клуб “Тра­ди­ция”, кой­то от го­ди­ни се гри­жи за раз­но­об­ра­зя­ва­не на ту­рис­ти­чес­ки­те ат­рак­ции на кре­пост­та Ца­ре­вец, ко­я­то ус­той­чи­во се прев­ръ­ща в най-по­се­ща­ва­ния ис­то­ри­чес­ки обект в на­ци­о­на­лен ма­щаб.
С по­мощ­та на Об­щи­на­та и “Ца­рев­г­рад Тър­нов” пла­ни­ра­ме да нап­ра­вим на кре­пост­та на Асе­не­во­то цар­с­т­во сред­но­ве­ков­но се­ли­ще на за­на­я­ти­те от XII до XIV век, съ­об­щи за “Ян­т­ра ДНЕС” пред­се­да­те­лят на ро­до­лю­би­вия клуб Вър­бан Ми­нев. Се­ли­ще­то ще бъ­де под­дър­жа­но през це­лия ту­рис­ти­чес­ки се­зон. В не­го ще бъ­дат по­ка­за­ни ня­кол­ко сред­но­ве­ков­ни жи­лищ­ни сгра­ди, как­то и вре­мен­ни пос­то­ве на раз­лич­ни за­на­я­ти. През ми­на­ло­то ля­то по­ка­зах­ме на пет пос­та от­ли­чи­тел­ни за­ни­ма­ния на бо­ля­ри­те от Сред­но­ве­ко­ви­е­то, се­га ще ги уве­ли­чим най-мал­ко на осем. Мо­же да ста­нат и 18, сти­га да по­лу­чим под­к­ре­па от Об­щи­на­та и да има про­я­вен ин­те­рес от хо­ра­та, раз­к­ри­ва иде­я­та си Вър­бан Ми­нев.
Ще бъ­де из­ка­ра­на пещ, в ко­я­то ежед­нев­но ще се пе­че хляб. Пос­т­ро­е­но ще бъ­де и сред­но­ве­ков­но учи­ли­ще за де­ца. Съ­що та­ка ще пус­нем в дейс­т­вие всич­ки ка­та­пул­ти и сте­но­бой­ни ма­ши­ни, ко­и­то през го­ди­ни­те сме нап­ра­ви­ли, до­ба­ви Вър­бан Ми­нев. От клуб “Тра­ди­ция” нап­ра­ви­ха две бой­ни ма­ши­ни, се­га се ра­бо­ти по тре­та­та, най-го­ля­ма­та и най-мощ­на­та. Ста­ва въп­рос за тре­бу­шет. То­ва е об­сад­на ма­ши­на, из­пол­з­ва­на от бъл­га­ри­те през Сред­но­ве­ко­ви­е­то. Ори­ги­нал­на­та ѝ вер­сия е съз­да­де­на око­ло 4 век пре­ди Хрис­та в Гър­ция и Ки­тай. По-къс­но чо­веш­ка­та си­ла е за­ме­не­на от кон­т­ра­те­жест и ста­ва кан­тар­на бой­на ма­ши­на, раз­каз­ва Вър­бан Ми­нев.
Тре­бу­ше­ти­те с кон­т­ра­те­жест се по­я­вя­ват в хрис­ти­ян­с­ки­те и мю­сюл­ман­с­ки­те дър­жа­ви по Сре­ди­зем­но­мо­ри­е­то през 12 век. Той мо­же да из­с­т­рел­ва сна­ря­ди с тег­ло до 140 ки­лог­ра­ма с ви­со­ка ско­рост по вра­жес­ки­те ук­реп­ле­ния. По­ня­ко­га ка­то сна­ря­ди се из­пол­з­ват за­ра­зе­ни жи­во­тин­с­ки тру­по­ве, ко­и­то вли­зат в гра­до­ве­те ка­то опит за съз­да­ва­не на епи­де­мия. Цар Ка­ло­ян е из­пол­з­вал 30 та­ки­ва бой­ни ма­ши­ни, с ко­и­то прев­зе­ма Од­рин през 1205 го­ди­на и за­то­ва иде­я­та ни е да я нап­ра­вим за Ца­ре­вец, по­со­чи пред­се­да­те­лят на клуб “Тра­ди­ция”. Той ак­тив­но ра­бо­ти по ма­ши­на­та, ко­я­то ще мо­же да из­с­т­рел­ва ка­мен­ни бло­ко­ве меж­ду 30 и 50 ки­лог­ра­ма на раз­с­то­я­ние до 200 мет­ра. Тре­бу­ше­тът се из­пол­з­ва до 16 век, дъл­го след по­я­ва­та на ба­ру­та. Той е мно­го по-то­чен от дру­ги­те сред­но­ве­ков­ни ме­та­тел­ни оръ­жия, по­яс­ня­ва бай Вър­бан, за­па­лен лю­би­тел и из­с­ле­до­ва­тел на оръ­жи­я­та.
За сре­до­ве­ков­но­то се­ли­ще на Ца­ре­вец от клуб “Тра­ди­ция” ис­кат да раз­но­об­ра­зят за­на­я­ти­те и с коз­ме­ти­ка. Ми­на­ло­то ля­то по­ка­зах­ме на де­ца­та как се пра­ви са­пун по сред­но­ве­ков­на ре­цеп­та, но то­ва не е всич­ко. Мо­же да се из­ра­бот­ват и бла­го­вон­ни мас­ла и кре­мо­ве. Ще се опи­та­ме на един от за­на­ят­чийс­ки­те пос­то­ве да го по­ка­жем на ту­рис­ти­те. Пла­ни­ра­ме в му­зея на от­к­ри­то да бъ­де обо­со­бе­на и ке­ра­мич­на ра­бо­тил­ни­ца, къ­де­то на ръч­но ко­ле­ло да се из­ра­бот­ват раз­лич­ни мал­ки и по-го­ле­ми гли­не­ни съ­дин­ки, по­яс­ни Вър­бан Ми­нев.
Ро­до­лю­би­ви­ят клуб съ­би­ра все по­ве­че съ­миш­ле­ни­ци във Ве­ли­ко Тър­но­во. Пос­лед­но към “Тра­ди­ция” се при­съ­е­ди­ня­ват още две де­ца, ко­и­то ще де­бю­ти­рат с учас­тие на Ца­ре­вец. Ка­то ця­ло ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­ят клуб е в със­тав от 30 ду­ши. Сред ро­до­люб­ци­те и па­зи­те­ли­те на тра­ди­ци­и­те в ста­роп­рес­тол­ния град са и шест же­ни.
Иде­я­та за пос­то­ян­но дейс­т­ва­що­то се­ли­ще на за­на­я­ти­те на Ца­ре­вец ид­ва след ус­пеш­на­та ре­а­ли­за­ция през ми­на­ла­та го­ди­на на Лят­но­то учи­ли­ще по за­на­я­ти, ко­е­то нап­ра­ви­ха за­ед­но клуб “Тра­ди­ция”, майс­то­ри­те от Са­мо­вод­с­ка­та чар­шия и об­щин­с­ка­та ту­рис­ти­чес­ка аген­ция “Ца­рев­г­рад Тър­нов” с под­к­ре­па­та на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во и Ис­то­ри­чес­кия му­зей. 600 де­ца за един ме­сец се учи­ха как се ме­си хляб и как се стре­ля с лък, рез­бо­ва­ха дър­ве­ни ку­тий­ки и ук­ра­ся­ва­ха ке­ра­мич­ни па­нич­ки. Де­ца и мла­де­жи от Ве­ли­ко Тър­но­во ус­во­я­ва­ха тън­кос­ти­те на раз­лич­ни ви­до­ве сред­но­ве­ков­ни и въз­рож­ден­с­ки за­на­я­ти в ате­ли­е­та на от­к­ри­то на кре­пост­та Ца­ре­вец и в ра­бо­тил­ни­ци­те на Са­мо­вод­с­ка­та чар­шия. При за­на­ят­чи­и­те де­ца­та учи­ха дър­во­рез­ба, ко­жар­с­т­во, ри­су­ва­не, грън­чар­с­т­во, тъ­ка­чес­т­во и пра­ве­ха би­жу­та от мъ­нис­та. За­ни­ма­ни­я­та на Ца­ре­вец се во­де­ха от клуб “Тра­ди­ция”, а мал­ки­те бо­ляр­че­та се уче­ха как е пра­вен са­пун, хар­тия и хляб през Сред­но­ве­ко­ви­е­то и се за­бав­ля­ва­ха с раз­лич­ни ви­до­ве иг­ри и стрел­ба с лък и ар­ба­лет. Над 1600 ту­рис­ти от цял свят за ме­сец на Ца­ре­вец се за­поз­на­ха с гла­го­ли­ца­та и са­ми на­пи­са­ха име­на­та си с пър­ва­та сла­вян­с­ка аз­бу­ка.
Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­ят клуб “Тра­ди­ция” е под­гот­вил бо­гат ка­лен­дар с изя­ви за та­зи го­ди­на. Ще се ор­га­ни­зи­рат мно­го въз­с­та­нов­ки на бит­ки, раз­лич­ни по вид и мес­то­по­ло­же­ние. За­поч­ва се с Шип­чен­с­ка­та епо­пея за 3 март. Го­ди­на­та ще бъ­де пъл­на с изя­ви от ре­ги­о­на­лен и чуж­дес­т­ра­нен ха­рак­тер. Ед­на от тях ще бъ­де жи­ва­та кар­ти­на на бит­ки­те на че­ти­те на Сте­фан Ка­ра­джа и Ха­джи Ди­ми­тър в ре­ги­о­на на Кан­лъ де­ре. На Вър­бов­ка ще има и въз­с­та­нов­ка на бит­ка­та на Фи­лип То­тю. Пред­с­тои и го­ля­мо сра­же­ние в зим­ни ус­ло­вия, въз­с­та­нов­ка­та е във връз­ка с Рус­ко-тур­с­ка­та вой­на и бит­ка­та при Бел­ме­кен. Ще има и по­не пет-шест съ­би­ра­ния за пре­съз­да­ва­не на ис­то­ри­чес­ки мо­мен­ти от бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия в Ап­рил­ци и на Дря­нов­с­кия ма­нас­тир, до­ба­ви още Вър­бан Ми­нев. В края на май се пла­ни­ра ма­щаб­на въз­с­та­нов­ка в Бра­шов, Ру­мъ­ния, във връз­ка със 100-го­диш­ни­на­та от Пър­ва­та све­тов­на вой­на. В рам­ки­те на че­ти­ридне­вен во­е­нен ла­гер ще се пред­с­та­вят ев­ро­пейс­ки­те про­ти­вос­то­я­щи си­ли в ре­ал­ни ус­ло­вия с ав­тен­тич­ни оръ­жия и уни­фор­ми.
Та­зи го­ди­на се на­вър­ш­ват и 130 го­ди­ни от Сръб­с­ко-бъл­гар­с­ка­та вой­на, а на­ши­ят 18 Етър­с­ки пе­хо­тен полк е един от пър­ви­те, ко­и­то за­ми­на­ват за бит­ка­та при Слив­ни­ца. Ние сме в Пе­та пе­хот­на ду­нав­с­ка ди­ви­зия, пър­ви­ят убит офи­цер е от Сви­щов. То­ва са все па­мет­ни и важ­ни мо­мен­ти от ис­то­ри­я­та ни и тряб­ва да ги пом­ним и та­чим, ко­мен­ти­ра Вър­бан Ми­нев. За се­га в на­ци­о­на­лен ма­щаб ня­ма пла­ни­ра­но съ­би­тие за от­ра­зя­ва­не на го­диш­ни­на­та от Сръб­с­ко-бъл­гар­с­ка­та вой­на, но от ве­ли­ко­тър­нов­с­кия клуб “Тра­ди­ция” са ре­ши­ли да я по­че­тат. Пла­ни­рат се още и учас­тия в Ун­га­рия, Ук­рай­на и Ру­сия.
Здрав­ка МАСЛЯНКОВА
сн. ар­хив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново