Тър­нов­с­ка­та биб­ли­о­те­ка ще обу­ча­ва без­ра­бот­ни

Публикувано на вт, 6 ян. 2015
312 четения

Спе­ци­ал­на обу­чи­тел­на прог­ра­ма за без­ра­бот­ни за­поч­ва НБ “П. Р. Сла­вей­ков” във В. Тър­но­во. От ини­ци­а­ти­ва­та ще мо­гат да се въз­пол­з­ват граж­да­ни­те на ста­ра­та сто­ли­ца. Се­ми­на­ри­те ще се ор­га­ни­зи­рат в рам­ки­те на но­вия ма­ща­бен про­ект по прог­ра­ма Ера­зъм +, по кой­то за­поч­ва да ра­бо­ти кул­тур­на­та ин­с­ти­ту­ция. Биб­ли­о­теч­ни­те спе­ци­а­лис­ти ще си пар­т­ни­рат с ко­ле­ги от 6 об­щес­т­ве­ни и уни­вер­си­тет­с­ки биб­ли­о­те­ки от Сло­ве­ния, ко­я­то е ко­ор­ди­на­тор на про­ек­та, Ав­с­т­рия, Фин­лан­дия, Лат­вия, Ир­лан­дия и Ру­мъ­ния.
Тър­се­не­то на ра­бо­та с по­мощ­та на биб­ли­о­те­ка­ри­те е про­ект, кой­то под­к­ре­пя стра­те­ги­я­та “Ев­ро­па 2020”. Ед­на от це­ли­те е да по­ви­ши рав­ни­ще­то на за­е­тост на на­се­ле­ни­е­то на въз­раст 20-64 г., да уве­ли­чи учас­ти­е­то на же­ни­те и по-въз­рас­т­ни­те ра­бот­ни­ци и да се улес­ни ин­тег­ри­ра­не­то на емиг­ран­ти­те. Съв­ре­мен­ните об­щес­т­ве­ни­ биб­ли­о­те­ки са цен­т­ро­ве за об­ра­зо­ва­ние, кул­ту­ра, ин­фор­ма­ция и в съ­що­то вре­ме ра­бо­тят ка­то мяс­то за со­ци­ал­ни сре­щи, обяс­ни зам.-ди­рек­то­рът на биб­ли­о­те­ка­та Ка­ли­на Ива­но­ва.
Тър­нов­с­ка­та биб­ли­о­те­ка е раз­ра­бо­ти­ла ин­тер­нет стра­ни­ца­та на про­ек­та, на ко­я­то ще бъ­де пре­дос­та­вя­на ця­ла­та ин­фор­ма­ция. Ад­ре­сът на стра­ни­ца­та е www.linkinjob.eu.
Зла­ти­на ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново