Средното поречие на р. Негованка е обявено за защитена местност

Публикувано на вт, 26 май 2020
288 четения

Нова защитена местност бе обявена на територията на Великотърновска област със заповед на министъра на околната среда и водите. Това е “Средно поречие на река Негованка”, попадаща в землищата на Ново село и Емен. Площта ѝ е 521,865 дка, като обявяването ѝ за защитена територия има за цел да опази характерния карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета по поречието на река Негованка. Там растат също застрашени и защитени растителни видове – елвезиево кокиче и снежно кокиче. Районът е местообитание на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел, обикновен мишелов, бухал, гарван гробар, видра, европейска дива котка и др. Предложението за обявяване на защитената територия бе внесено в МОСВ от кметство Ново село и Туристическо дружество “Академик – ВТУ”.
На територията на защитената местност са забранени редица дейности като строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване и др. Защитена местност “Средно поречие на река Негованка” не се припокрива със защитени зони от екологичната мрежа “Натура 2000”. Намира се в относителна близост до природната забележителност “Каньон на река Негованка” и защитена зона “Емен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
От Министерството на околната среда и водите обявиха за защитени още една местност и една природна забележителност. Това са защитената територия “Серапионова пещера” в землището на село Лютиброд, община Мездра, и природната забележителност пещерата “Дедова дупка” в землището на врачанското село Челопек.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново