С над 83 000 души е намаляла областта за последните 25 г.

Публикувано на пн, 27 Апр. 2020
368 четения

232 568 души е населението на Великотърновска област към края на миналата година, показват данните на Териториалното статистическо бюро. Жителите в региона са над 3 % от населението на страната. Това нарежда областта на девето място от 28-те региона в България. С над 83 000 души е намаляла Великотърновска област спрямо 1995 г.

В сравнение с 2018 г. населението намалява с 3140 души или с 1 %. Мъжете са 112 401 (48 %), а жените – 120 167 (52 %) или на 1000 мъже се падат 1069 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 г. включително. След 50 г. с нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението в областта. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 55 560 или 24 % от населението. В сравнение с предходната 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 5.1 процентни пункта.  Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 г. е 27 %, а на мъжете – 20 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Сухиндол (31 %), Полски Тръмбеш (30 %) и Павликени (30 %). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Велико Търново – 20 % и Стражица – 22 на сто. Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 29 740 или 13 % от общия брой на населението в областта и спрямо предходните 2018 и 2017 г. този дял нараства с 0.1 %. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стражица – 17 %, а най-нисък в община Лясковец – 11 на сто от населението на областта.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е 45.1 години в края на 2019 г. (43.3 години за мъжете и 46.7 години за жените). Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.4 години, а в селата – 48.9 години. Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години  и 2 месеца за мъжете.

Към 31.12.2019 г. в градовете живеят 164 538 души или 71 %, а в селата – 68 030 или 29 % от населението на област Велико Търново. Спрямо 2018 г. населението както в градовете, така и в селата намалява с 1.2 % и 1.7 %. Към края на 2019 г. населените места в област Велико Търново са 336, от които 14 са градове и 322 – села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. В съответствие с административно-териториалното устройство на България област Велико Търново е разделена на 10 общини. Най-малка по брой на населението е община Сухиндол, в която живеят 2200 души или 1 % от населението на областта, а най-голяма е община Велико Търново – 86 516 души (37 % от населението). Спрямо предходната година във всички общини на областта е регистрирано намаление на населението, като то е най-голямо в общините Свищов и Сухиндол – съответно с 3 и 2.4 %, а най малко – в община Велико Търново – с 0.4 %, показват още статистическите данни.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново