РЗИ, Областна администрация и ВИК излязоха с позиция за качеството на водата в Караисен

Публикувано на пт, 7 Окт. 2016
257 четения

Във връзка с публикации в областните всекидневници от 06.10.2016 г. относно изтичане на “кална вода” от чешмите в домовете на хората от село Караисен, община Павликени, даваме следните пояснения:
Регионална здравна инспекция – В. Търново, осъществява систематичен здравен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели. Съгласно ежегодно изготвяните съвместни мониторингови програми с водоснабдителните организации се извършва контрол върху качествата на питейните води за населените места в област В. Търново.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 7 на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г.) водоснабдителните организации имат задължението да извършват мониторинг на питейната вода в пълен обем (100 %) по показателите, посочени в наредбата.
РЗИ – В Търново, проверява чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество, определени в Наредба № 9, но в обем не по-малък от 50 %.
Село Караисен се водоснабдява от 1 подземен водоизточник – дренаж, разположен в землището на с. Батак. Водоснабдителните съоръжения включват помпена станция и резервоар. В хода на извършвания систематичен здравен контрол през последните три години не са констатирани нарушения в поддържането на водоизточника и водоснабдителните съоръжения.
При мониторинга, проведен от РЗИ – Велико Търново, и “ВиК Йовковци” ООД през периода м. януари 2014 г. – м. септември 2016 г., са изследвани 14 проби питейна вода от с. Караисен, от които отклонения са установени в 2 проби (на “ВиК Йовковци” ООД) през 2014 г. по показатели с индикаторно значение, определящи органолептичните качества на питейната вода (едната от пробите е по показател “мътност”, а другата – по показателите “желязо”, “манган”, “цвят” и “мътност”). От м. декември 2014 г. до настоящия момент при проведения от РЗИ – Велико Търново, (6 проби) и “ВиК Йовковци” ООД (6 проби) мониторинг на питейна вода от с. Караисен не са установени отклонения от изискванията на Наредба № 9.
За същия тригодишен период в РЗИ – Велико Търново, няма регистрирани сигнали на граждани за влошени качества на питейната вода за с. Караисен. Във ВиК “Йовковци” ООД за последните две години има постъпила една жалба от кмета на село Караисен за мътност на водата.
Двукратно през месец септември 2016 г. РЗИ – Велико Търново, е предоставила подробна и изчерпателна информация относно качеството на питейната вода за всички населени места в община Павликени, в т. ч. и за с. Караисен. Информацията е искана от кмета на Община Павликени във връзка с кандидатстване по проект “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на Община Павликени” по мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
По повод публикации в областните всекидневници и излъчени репортажи, ВиК “Йовковци” ООД вчера извърши проверка на водоснабдяването в село Караисен. Акредитирана лаборатория е взела проби от водата в детската градина и от кухнята към социалния патронаж. Първите резултати и на двете места не показват отклонения от нормите.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново