Противодействие на домашното насилие в три общини на област Велико Търново

Публикувано на пт, 15 Ное. 2019
169 четения

Сдружение “Център “Мария” започна работата по проект “Противодействие на домашното насилие в три общини на област Велико Търново”, финансиран от Фонд “Активни граждани България” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Тематичен приоритет – 3: Овластяване на уязвими групи.
Обхват на проекта:
Общините: Горна Оряховица, Елена и Златарица.
Основна цел:
Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи.
Целева група: Публични институции на национално и местно ниво.
Крайни ползватели:
130 жертви на домашно насилие или насилие, основано на пола (вкл. роми).
150 деца и младежи – жертви или в риск от: насилие, малтретиране или неглижиране в семейството;отпадане от училище; от настаняване в институция (приоритетно от малките населени места).
Основни дейности:
Управление и отчитане на проекта; Изпълнение на комуникационен план; Психо-социална подкрепа на пострадали от домашно насилие; Правно консултиране и процесуално представителство; Организиране и провеждане на Фамилна групова конференция; Родителски групи; Супервизия; Обучения на: специалисти от мултидисциплинарните екипи и на деца (младежи от 3-те общини; Вътрешен мониторинг.
Продължителност на проекта: 26 месеца (октомври 2019 – декември 2021).
Очаквани резултати:
Осигурена публичност и прозрачност на изпълнението и резултатите по проекта и на приноса на донора. Устойчиво подкрепени представители на уязвими групи. Въведени и приложени в общността 3 иновативни метода на работа.
Информираност, право на избор и възможност за подкрепа.
Подобрен достъп и ползване на услуги за пострадали от домашно насилие от отдалечени и труднодостъпни малки населени места. Преодолян идентифициран риск за 150 деца и младежи от 3 общини.
Осигурена безплатна правна помощ и възможност за законова защита по ЗЗДН при случаи на домашно насилие; осигурено право на жертвите да бъдат информирани, да бъдат подкрепени в избора си, да ползват всички законови мерки за реална защита от насилие.
Стимулирано детското участие и принципите на зачитане на мнението на детето, чрез Фамилна групова конференция. Ще бъдат подкрепени 21 семейства в усилията им да са активна част от вземането на решения, относно собствения си проблем.
Предоставена възможност на представители на уязвими групи в защитена среда да получат информация и развият социални умения за добро и адекватно родителстване без насилие и неглижиране или желание за изоставяне на дете.
Ще бъдат подкрепени специалистите от екипа и участниците в мултидисциплинарните екипи на Горна Оряховица, Елена и Златарица в решаването на случаи на домашно насилие.
36 специалисти от 3 общини и 15 младежи – доброволци от 5 училища в Горна Оряховица, ще бъдат обучени в разпознаване на симптоми на насилие и начините за справяне;
Ще бъде изготвен Анализ от проучване на обществените нагласи към домашното насилие в 3 общини на област Велико Търново.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд “Активни граждани България” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение “Център Мария” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд “Активни граждани България”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново