Програма “Младежи за околна среда” на Министерството на околната среда и водите финансира три проекта в област Велико Търново

Публикувано на пт, 9 Дек. 2022
144 четения

Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” (“Младежи за околна среда”) се реализира през втората половина на тази година. Нейната цел е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока “нулеви отпадъци”, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

За област Велико Търново бяха финансирани три проекта на обща стойност 11 367 лв.

РИОСВ – Велико Тръново
“Регионалната екологична мрежа – съхраненото зелено богатство”

Карта на защитените територии и защитените зони, попадащи в териториалния обхват на Великотърновска и Габровска области, подготви РИОСВ – Велико Тръново. Нейното изработване е част от инициативата “Регионалната екологична мрежа – съхраненото зелено богатство”, с която инспекцията участва в националната програма на МОСВ. Дейностите са насочени към повишаване знанията на младите хора от двете области за защитените територии и зони в региона, провокиране на техния интерес към темата за опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на изследването и наблюдението на природните обекти и явления, на природата в нейната цялост и уникалност.
Картата е подготвена с цел популяризиране на Националната екологична мрежа на Република България в региона на инспекцията сред широката общественост и младите хора. Тя дава визуална представа за местоположението на защитените обекти и успешно би могла да подпомага учебния процес.
Картата, под формата на табло, е разположено на партера на инспекцията, до Центъра за административно обслужване. Тя ще позволи на потребителите на услуги в РИОСВ да се запознаят с региона и с обектите под защита. Подготвеното второ табло е преместваемо – за обучения на открито и извън сградата на РИОСВ.
Картата, под формата на плакат, е отпечатана в тираж 300 бр. Предвижда се провеждане на беседи и презентации с ученици от средните училища, профилираните и професионални гимназии, както и студенти за нейното разпространение в училищата и университетите в региона. По време на събитията ще бъде представена екологичната мрежа на България и видовете защитени територии и зони с техните особености. Акцентът ще бъде поставен на опазването на защитените обекти в контролираните от РИОСВ – Велико Търново, административни области.
Цялостното изпълнение на картата с таблата и плакатите е извършено от “Картографско студио ДАВГЕО” ЕООД, гр. София.

Българско дружество за защита на птиците, гр. София
“Зелена класна стая”

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в партньорство с РИОСВ – Велико Търново, организира серия от лекции, презентации и теренни излети за наблюдение на птици във Велико Търново. Основната задача на организаторите е повишаване на интереса на младите хора към видовете около нас и техните местообитания, създаване на съвременни нагласи за действия за тяхното съхранение, подобрение и опазване, повишаване на мотивацията на учениците за развитие, усъвършенстване и участие в природозащитни дейности.
В инициативата се включиха ученици в гимназиален етап на обучение от СУ “Емилиян Станев”, ПМГ “Васил Друмев” и СУ “Вела Благоева” във Велико Търново и студенти от катедра “География” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Като финална дейност по проекта се проведе пътуване с учебна цел до Биосферен парк “Сребърна” и Екомузей с аквариум в гр. Русе. Участниците посетиха Природонаучния музей към Биосферен резерват “Сребърна”, с беседа за езерото и неговите обитатели и наблюдение на различни видове птици – къдроглави и розови пеликани, сиви гъски, зеленоглави патици, морски орел, големи бели и сиви чапли, неми лебеди. В Екомузея в гр. Русе участниците бяха запознати с различните групи животни и местообитанията, в които те се срещат, както и застрашаващите ги фактори и човешката намеса в природата.

Сдружение “Свят на бъдещето”
Отпечатване и разпространение на образователна книга “Приключенията на Любопитко”

Книгата представя история, свързана с измененията на климата и тяхното въздействие върху ежедневието на човека и начина му на живот. Като съвременен образователен ресурс, книгата предлага съвети за индивидуални действия за борба с климатичните промени и теми за размисъл и дискусии. Разпространява се безплатно сред ученици и млади родители. Налична е в електронен вариант.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново