Помощ от 300 лв. за всички първокласници и осмокласници през учебната 2021/2022 г.

Публикувано на вт, 20 юли 2021
7401 четения

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. Помощта е предвидена за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 г. Средствата се отпускат независимо от доходите, при условие че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството, уточняват от Агенция “Социално подпомагане”. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Целевата помощ се отпуска след подаване на заявление – декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, както и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител, ако има такъв.
Заявлението се подава след записване на детето в училище, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на учебната година. Заявлението може да бъде подадено в “Социално подпомагане” по настоящ адрес лично, по пощата или чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис.
Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а втората (150 лв.) в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословен проблем или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново