Планират демонстрационен център за рециклиране на стъкло

Публикувано на ср, 25 окт. 2023
98 четения

Демонстрационен център за рециклиране на стъкло предстои да бъде изграден в Г. Оряховица. Инвестиционното намерение е на Володя Карамитев и е внесено в РИОСВ и в Община Г. Оряховица. То ще се реализира на терен в източната промишлена зона на града, който е с начин на трайно ползване “депо за индустриални отпадъци”. Теренът е с площ от 10,001 дка. Върху част от него е планирано изграждането на демонстрационен център за рециклиране на отпадъци от плоско стъкло чрез използването им като ресурс за производството на плочи за вътрешни и външни настилки. Ще се изгради и фотоволтаична електроцентрала с мощност 1500 kW, която ще се присъедини към ел. мрежа.
Предложението подлежи на процедура по оценка за съвместимост. Имотът, върху който ще се изгради обектът, не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитената зона “Натура 2000”. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново