На седем сигнала от “зеления телефон” са реагирали от екоинспекцията

Публикувано на вт, 12 Февр. 2019
168 четения

Седем сигнала са постъпили на “зеления телефон” и електронната поща на Регионалната екоинспекция във В. Търново от началото на годината. Извършени са незабавни проверки и подателите са уведомени за резултатите и предприетите действия. Пет сигнала са за запрашаване на въздуха, неприятни миризми и горене на гуми и масла. Проверени са търговски и промишлен обект и автосервиз във В. Търново, производствена база в Г. Оряховица и предприятие в Павликени. Установено е, че източниците са основно горивни инсталации с термична мощност под 0,5 MW, използващи твърдо гориво. Експертите са проверили вида и произхода на горивото, което се употребява, но не е установено изгаряне на отпадъци. За тези инсталации няма определени норми за допустими емисии съгласно нормативната база и обектите не подлежат на контрол от РИОСВ. Поради тази причина тези инсталации не подлежат на контролни и собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух.
Горивни инсталации, които попадат под контрола на РИОСВ – В. Търново, са големите горивни инсталации с топлинна мощност над 50 MW, както и инсталациите на “Топлофикация – ВТ” АД. Такива промишлени инсталации подлежат не само на контролни измервания, включени в плана на РИОСВ за съответната година, но и на извънредни такива. Извънредните измервания се провеждат и след получени сигнали и жалби от дейността на дружествата. Измерванията се възлагат на емисионна Лаборатория на Регионална Лаборатория – Русе, към Изпълнителна агенция по околна среда.
Качеството на атмосферния въздух се следи в пунктовете от националната система за мониторинг, като броят, разположението и показателите, които се измерват, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите при спазване съответните нормативни изисквания. При установено нарушение в качеството на атмосферния въздух в някои от пунктовете съответната община изготвя, приема и изпълнява програма за намаляване на емисиите на съответните замърсители и достигане на установените норми, съгласно законовите разпоредби.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново