Глобиха с 20 000 лв. “Кроношпан България”

Публикувано на вт, 10 ян. 2023
715 четения

Три наказателни постановления на обща стойност 22 300 лв. са наложи през декември от Регионалната инспекция по околната среда и води във В. Търново. Едното е на “Кроношпан България” ЕООД. С него се налага имуществена санкция от 20 000 лв. за неизпълнение на условие в издаденото комплексно разрешително. Глобата е за допуснато на 26.09.2022 г. разпространение на миризми в кварталите “Зона Б” и “Бузлуджа”, дължащи се на отделяните летливи органични съединения при процесите на сушене, извършвани на площадката на ул. “Дълга лъка”.
През изминалия месец инспектори от РИОСВ са извършили три проверки по сигнали на граждани на 15, 20 и 30 декември, отново свързани с дейността на предприятието. Те са за силно задимяване и наличие на дървесни стърготини във въздуха в кв. “Зона Б”, кв. “Бузлуджа” и кв. “Чолаковци”, както и за задушлива миризма на бор и смола. От инспекцията уточняват, че не е установена миризма на дървесина, чийто източник са отделяните летливи органични съединения при сушенето на дървесина, както и дървесни частици във въздуха. Извършените справки за нивата на формалдехид и прах (ФПЧ10), които се измерват в Автоматичната измервателна станция “Кроношпан” в кв. “Чолаковци”, показват спазване на нормите за тези замърсители, посочват от РИОСВ.
През декември 2022 г. са извършени 86 проверки на 82 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 66 са планови проверки и 20 извънпланови. Издадени са 13 предписания. Съставени са три акта за установени административни нарушения. Два акта са на физически лица за нарушения на забраните и ограниченията, определени в заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000190 “Витата стена”, а именно разораване на пасища. Третият акт е на дружество, което не е изпълнило задължението си за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух.
Сключени са и две споразумения на обща стойност 2800 лв. Наложени са текущи месечни санкции на две дружества за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4802,52 лв. От получените суми 3842 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.) и Община Велико Търново (1600 лв.).
През месеца са постъпили 4 сигнала от граждани за птици в безпомощно състояние, всички от вида Малък ястреб, намерени в землищата на Трявна, Момин сбор, Севлиево и на пътя между с. Бутово и гр. Павликени. Птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново