Апелативен съд – Велико Търново с нови мерки за осигуряване на публичност на съдебните заседания

Публикувано на чт, 28 май 2020
134 четения

Апелативен съд – Велико Търново въведе нови мерки за осигуряване на публичност на съдебните заседания, на основание взетите решения от проведеното на 19.05.2020 г. заседание на СК на Висшия съдебен съвет. По преценка на съдебния състав, в открити съдебни заседания по дела с особен обществен и медиен интерес ще могат да се допускат журналисти. За целта, представителите на медиите следва да изпратят писмена заявка, че желаят да присъстват на заседанието (в свободен текст) на електронен адрес press@appealcourt-vt.org. Заявки ще се приемат не по-късно от 12.30 часа в деня предхождащ провеждането на заседанието. Всички постъпили заявки ще се докладват на председателя на съответния състав. При одобрение от негова страна, списъкът с допуснатите журналисти ще бъде предаден на служителите на ОЗ „Охрана“, които ще осигурят необходимия достъп до Съдебната палата. Представителите на медиите следва да бъдат осигурени с необходимите предпазни средства – маски и/или шлемове и стриктно да спазват указанията на председателя на съдебния състав по време на съдебното заседание.

В случай, че председателят на съдебният състав прецени, че броят на желащите да присъстват журналисти е твърде голям, за да е възможно прилагането на мерките за превенция на разпространението на COVID-19, той може да откаже достъп на представителите на медиите в заседанието. В тези случаи, на медиите ще бъде изпратен протоколът от съдебното заседание, след като бъде подписан от председателя на състава, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Съгласно Правилника за администрацията на съдилищата, срокът за изготвяне на протокола от заседание е три дни. Представителите на медиите ще могат да получат кратка справка за хода на съдебното заседание от служителя „Връзки с обществеността“ веднага след приключване на заседанието, както и информация за постановените съдебни актове.

Представителите на медиите ще продължат да получават ежеседмични бюлетини с насрочените за разглеждане въззивни наказателни дела от общ характер, на база на които ще могат да подават своите заявки, в случай, че дадено дело представлява медиен интерес, както и обобщени справки с кратка информация за резултата от съдебните заседания по тези дела.

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново