59 жалби и сигнали на граждани са разгледани от Областна администрация

Публикувано на вт, 24 ян. 2023
157 четения

Общо 59 броя жалби и сигнали е разгледала миналата година Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана към Областна администрация В. Търново.
Най-често хората сигнализират за отглеждане на животни при несъобразени ветеринарномедицински изисквания, нарушаване на обществения ред, нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, неправомерна сеч на гори, незаконен дърводобив и др.
В зависимост от характера на изложените в жалбите факти и обстоятелства, областният управител е изисквал становища от компетентните органи, организирал е междуведомствени комисии, извършвал е проверки на място чрез сформирани работни групи. Всеки жалбоподател е уведомен за предприетите действия по подадения сигнал.
Основно разгледаните сигнали за миналата година са били насочени срещу действията или бездействията на общините и кметствата от областта, както и такива, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и организациите, предоставящи комунални услуги. Част от жалбите засягат проблеми, свързани с некачествено извършени ремонти на улици, както и проблеми с водоснабдяването в различни населени места на областта.
Като сигнали с обществено значим интерес са нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в землището на село Драганово и увреждане на местообитания на видове, обект на опазване в защитена зона „Река Янтра“, както и сигнал с предложение за подобряване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в общините В. Търново, Г. Оряховица и Павликени.
Сред подадените сигнали е и за инвестиционното намерение на „Петрургия“ ЕООД за изграждане на завод за каменна вата и инсталация за изгаряне на отпадъци край село Върбовка, както и проблемите с водоподаването в областта.
От Областна администрация посочват, че е взето решение за създаване на регистър на постъпилите жалби с цел проследяемост на движението на преписките.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново