Ученици от различни етноси участваха в проект на училището в Драганово

Публикувано на вт, 3 Юли 2018
154 четения

Работата си по проект „Пътят към по-добро бъдеще минава през училище” приключи ОУ „Климент Охридски” в Драганово. Проектът се изпълни с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ, общата му стойност бе 37 457, 42 лв., а продължителността – 22 месеца.

Проектът бе насочен към социалната адаптация на деца и юноши от ромски и турски произход към училището като институция и предоставяне на възможност за равен достъп до образованието. Целта бе децата да придобият самочувствие на активни партньори в ученическия живот и в извънкласните форми на обучение, по този начин да получат стимул и мотивация за нови знания и умения и да се чувстват значими и не по-различни от всички останали. Проектът наистина  им даде шанс за равен достъп до образование, каквото имат всички останали.

Проектът беше комплексен и интегриращ на различни нива. Той включи работа с ученици от ромски и турски произход – прилагане на индивидуален и включващ подход към учениците от двата етноса от страна на учителите чрез предвиденото обучение за тях и създаването на допълнителна социална и културна програма; осигуряване на качествено образование на ромските и турските деца чрез предвидените допълнителни часове по основните предмети за съответното образователно ниво.

Проектът на ОУ „Климент Охридски” предложи модел за подобряване на достъпа до образование и възпитание на деца от етническите малцинства чрез разширяване и  разнообразяване на извънучилищните дейности и създаване на условия за разкриване потенциала на децата и личностното им  развитие. Дейностите  по проекта  бяха насочени  към подобряване достъпа и участието на деца от етническите малцинства до извънучилищни  дейности чрез работа в смесени групи.

Проектът целеше предизвикването на повече интерес към образователния процес чрез предоставяне на допълнителни занимания, съобразени с интересите и желанията на учениците от малцинствата.

С изпълнение на дейностите по проекта, в училището се създадоха условия за по-привлекателна среда за учениците от етническите малцинства, което доведе до повишена успеваемост и елиминиране риска от отпадане на учениците от тези групи.

Основната цел на проекта беше да осигури по-високо ниво на образованост на учениците от ромски и турски етноси като ключов фактор за бъдещото им личностно и професионално развитие. Сред специфичните цели бяха създаването на условия за по-успешна социална и бъдеща трудова реализация на учениците от етнически малцинства чрез подобряване условията за равен достъп до образование; засилване мотивацията за участие в образователния процес; гарантиране качеството на образованието чрез предоставяне на възможност за обучение на деца от ромски и турски произход сред техни връстници от мнозинството.

В проекта взеха участие ученици от ромски етнос, ученици от български етнос, деца от турски етнос, преподаватели, родители / настойници на ученици от ромски етнос  – непреки участници.

С изпълнение на дейностите по проекта се създадоха съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете, независимо от неговия етнически произход. В условията на мултикултурна среда се осигури възможност за физическо и интелектуално развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация на ромските деца. Дейностите по това проектно предложение са в съответствие и с усилията на държавните власти в България да мотивират семействата от населени места със смесено население за по-безпроблемна интеграция.

Проектът създаде условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи в съответствие с основните цели на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите. Със своите дейности и стратегически цели този проект зададе пътя, който може да се следва за приобщаване на ромските деца и техните семейства към образователния процес чрез изкуството и възпитаване на толерантност към различността.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново