Увеличават се делата за оспорване решения на общинските съвети

Публикувано на чт, 7 Мар. 2019
175 четения

Съдия Георги Чемширов направи отчет за работата на Административен съд - В. Търново.

1329 дела са постъпили през 2018 г. в Административния съд във В. Търново, съобщи по време на отчета си неговият административен ръководител съдия Георги Чемширов. Несвършените, висящи дела в началото на периода са били общо 333 бр., от които 290 бр. първоинстанционни и 43 бр. касационни. За сравнение през 2017 г. общият брой на делата е бил 1356. “Намалението на делата основно се дължи на намаление на постъпленията, свързани с проверки, ревизии и действия на органите на НАП, както и делата по ЗУТ, свързани с реализирането на инвестиционни намерения. За пореден път се отчита спад при тези производства, а те са в пряка функционална обвързаност със стопанската активност на населението.
Намалението на броя на тези производства ярко контрастира с нарастване броя на делата за оспорване на подзаконови нормативни актове, издавани от общинските съвети, по делата, образувани по жалби срещу актове за налагане на принудителни административни мерки”, коментира съдия Чемширов. Отчетлива тенденция се забелязва при увеличение на броя на делата, образувани по предявени искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди в последните две години. Нараства и броят на делата, свързани с обжалване на актове, издавани в производствата по Закона за социално подпомагане и Кодекса за социално осигуряване, особено спрямо броя на тези производства в предходните 2017 г. и 2016 г. Това се дължи на засилена активност в дейността на органите на НОИ, свързана предимно с налагането на принудителни административни мерки.
Увеличение на броя на делата, свързани с оспорването на подзаконовите нормативни актове, издавани от общинските съвети, които съгласно чл. 191, ал. 2 от АПК са подсъдни на административните съдилища, отчитат още от Административния съд. Техният брой отчетливо нараства от 31 през 2016 г. на 56 през 2017 г. и 57 бр. през 2018 г. Това увеличение се дължи на предприетите действия от страна на Прокуратурата на Република България за отмяна по пътя на оспорването на редица текстове в подзаконови нормативни актове на органите на местното самоуправление, които противоречат на нормативни актове от по-висока степен, коментира съдия Чемширов.
Магистратите отчитат още, че на месец един съдия е гледал по около 15 дела.
Събитието беше уважено от председателите на първо и пето отделение на Върховния административен съд на Република България – съдия Емилия Миткова и съдия Йовка Дражева, председателя на Апелативен съд В. Търново – Янко Янков, председателя на Окръжен съд В. Търново – Теодорина Димитрова, председателя на Адвокатски съвет на Великотърновска адвокатска колегия Даниела Минева.
Весела КЪНЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново