Окръжният съд започна работа при строги мерки за безопасност

Публикувано на пт, 15 май 2020
139 четения

Окръжният съд в старата столица възобнови разглеждането на всички видове дела. Работният процес ще се осъществява при спазване на строги мерки срещу разпространението на COVID-19.
В своя заповед председателят на съда Теодорина Димитрова разпореди в сградата да се влиза само със задължителни лични предпазни средства – маски, предпазни шлемове и ръкавици. На входовете на съдебните сгради, както и във всички помещения са осигурени дезинфектанти. Вещите лица и свидетелите ще изчакват извън съдебните зали, докато бъдат повикани, а свидетелите ще напускат съдебните сгради веднага, след като бъдат разпитани. Придвижването по коридорите и стълбищата ще става еднопосочно. При възможност ще се работи при отворени прозорци или ще се проветрява периодично. Справките по дела ще се извършват на едно гише, при спазване на задължителна дистанция от 2 метра. Те ще се правят сутрин от 9.00 до 12.00 часа и следобед след 14.00 часа. В останалото време ще се извършва дезинфекция на помещенията и гишетата.
В стаята за четене на дела ще се допускат адвокати и страни по делата при спазване на разстояние от поне 2 метра между масите, на които ще се четат дела. След всеки ще се извършва дезинфекция с препарати. В съдебните зали няма да се допуска публика, включително външни лица и медии.
Няма да се насрочват дела за един и същи ден и час, за да се избегне струпване на много хора. При пренасрочване на заседание страните по делото ще бъдат уведомени по надлежен ред и своевременно.
Призоваването по делата ще става по телефон или на електронна поща, посочена от страните. Ако това не е възможно, при физическо връчване на призовки, книжа и съобщения служителите ще бъдат снабдени със защитни средства. Няма да се връчват призовки, книжа и съобщения на хора, поставени в карантина. Служители и призовкари няма да влизат и в райони, които са изолирани заради коронавируса. Експерти, вещи лица и преводачи ще могат да подписват заключенията и преводите си с квалифициран електронен подпис. Предоставена е възможност вещите лица да подават експертизите си и по електронен път.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново