ЕНЕРГО-ПРО Мрежи внесе разработени стандартизирани товарови профили в Комисията за енергийно и водно регулиране

Публикувано на вт, 2 февр. 2016
282 четения

Стандартизираните товарови профили ще дадат възможност на малките фирми и домакинствата да закупуват електрическа енергия на свободния пазар

 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи разработи стандартизирани товарови профили, които ще дадат възможност на малките фирми и домакинствата да закупуват електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени. Профилите са внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Възможностите за закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно догорени цени са нормативно регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). ПТЕЕ предвижда потребителите, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, да могат да участват на свободния пазар посредством стандартизиран товаров профил. Той преставлява поредица от коефициенти, която показва почасовото разпределение на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи разработи 7 профила – 2 за битови клиенти, 4 за стопански потребители и 1 за улично осветление. Профилите бяха създадени след задълбочен анализ на консумацията на електрическа енергия на тези групи клиенти, които ще се възползват от тях. Те са съобразени със спецификата на потребление в различните типове населени места – например в по-големите населени места клиентите използват за отопление предимно електрическа енергия, докато в по-малките селища преобладава използването на твърди горива. Делът на консумацията в нощните часове също е съществен фактор, който е взет под внимание при разработването на профилите.

Въвеждането на стандартизирани товарови профили не оказва влияние върху формирането на сметките за електрическа енергия. Фактурите на клиентите ще отразяват тяхното реално потребление и ще се формират в зависимост от индивидуалните условия и цени в техните договори за доставка на електрическа енергия със съответния търговец. На свободния пазар може да се договаря единствено цената на електрическата енергия, а цените за мрежови услуги и за задължения към обществото се определят от КЕВР.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД публикува разработените за календарната 2016 година стандартизирани товарови профили на своята интернет страница: http://www.energo-pro-grid.bg/bg/standartizirani-tovarovi-profili. Дружеството ще изчака становището на КЕВР в предвидения едномесечен срок и при постъпване на указания, те ще бъдат отразени. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ще обяви датата, от която ще стартира прилагането на стандартизираните товарови профили.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново