ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” КЪМ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА Допълнителен прием на студенти държавна поръчка, за първи курс на учебната 2017-2018 г

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” КЪМ
ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА

Допълнителен прием на студенти

държавна поръчка, за първи курс на учебната 2017-2018 г. за следните специалности:
Редовно обучение

1. Информатика (професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки)

2. Компютърни науки (професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки)

3. Математика и информатика (професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …)

4. Приложна математика (професионално направление 4.5 Математика)

 

За тези специалности може да се кандидатства с оценки от:

- ДЗИ по избор (2008-2017);

- конкурсен изпит - Тест по информатика и информационни технологии – провежда се в деня на кандидатстване;

 

Студентите, записани в специалностите Математика и информатика и Приложна математика, са освободени от такса за първия семестър.

Записванията стават веднага и продължават до изчерпване на свободните места.

Университетът ще работи без ваканция през месеците юли и август.

В периода от 19 юли до 11 август и от 13 до 29 септември записванията се извършват в каб. 308, сградата на Ректората всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч., а от 14 август до 12 септември в Бюрото за кандидатстудентска информация и реклама, първи етаж сградата на Ректората.

Телефони за информация:

(062) 618 206 – от 14 август до 12 септември 2017 г.

(062) 618 358 – от 19 юли до 11 август и от 13 до 29 септември 2017 г.

Информация за свободните места по специалности и списък на документите за записване може да получите от сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg