Архив на категория Спорт

 •  

  януари 2015
  П В С Ч П С Н
  « дек    
   1234
  5
  • “Хе­мус Та­е­ку­он­до Цен­тър” наг­ра­ди най-зас­лу­жи­ли­те
  • , Мар­тин Дур­чев под­пи­са с “Ям­бол”
  • , Здрав­ко Баб­ла­ков с 3 брон­зо­ви от­ли­чия от меж­ду­на­ро­ден тур­нир в Сър­бия
  • , “Ло­комотив” (ГО) взе млад вра­тар от столичното “Локо”
  • , “Етър” за­поч­ва на 26 яну­а­ри, пър­вен­с­т­во­то – на 5 март
  • , Пе­тя Лу­ка­но­ва – Спор­тист № 1 на Ве­ли­ко Тър­но­во за 2014 г.: “Глав­на­та ми цел е кво­та за Олим­пи­а­да­та”
  6
  • Ро­сен Рай­чев вто­ри в кла­са­ци­я­та за най-до­бър ез­дач на БФКС
  • , Хрис­то­ми­ра По­пов­с­ка е тре­та в На­ци­о­нал­на­та ве­ри­га на Бъл­га­рия по бад­мин­тон
  • , Мо­ни­ка Ге­ор­ги­е­ва тре­та на но­во­го­диш­ния про­бег в Пра­вец при минус 13 гра­ду­са
  • , Тег­лят днес жре­бия за тур­ни­ра по фут­бол в ДКС “Ва­сил Лев­с­ки”
  • , Бивш етъ­рец под­пи­са с шот­лан­д­с­кия “Дън­ди”
  • , “Ло­ко” (ГО) за­поч­ва в чет­вър­тък, гот­ви 10-дне­вен ла­гер в Ис­тан­бул
  • , Ан­тъ­ни Ива­нов – Спор­тист № 1 на В. Тър­но­во при под­рас­т­ва­щи­те: “Меч­тая за фи­нал на Олим­пи­а­да и ме­дал от ев­ро­пейс­ко пър­вен­с­т­во”
  • , Ге­ор­ги Ва­си­лев по­е­ма “Етър”
  7
  • Со­ня Бог­да­но­ва се за­вър­на в “Етър-64”, почнаха подготовка
  • , Ки­ря­ков вли­за в ща­ба на Го­че­то, Ка­ло­ян Ча­къ­ров не е дал от­го­вор
  • , Ро­за Ге­ор­ги­е­ва – Треньор № 1 за 2014 г. на Ве­ли­ко Тър­но­во: “За­ла­гам на же­ляз­на дис­цип­ли­на и то­ва ни но­си сегашните ус­пехи”
  • , Ге­ор­ги Ва­си­лев – но­ви­ят стар­ши треньор на “ви­о­ле­то­ви­те”: “Знам кол­ко е труд­но, но ид­вам с ам­би­ци­я­та “Етър” да стане първи”
  8
  • Мар­тин То­до­ров (пети дан), пред­се­да­тел на Ай­ки­до клуб “Ка­ло­ян”: “Ай­ки­до усъ­вър­шен­с­т­ва фи­зи­чес­ки­те и ду­хов­ни­те цен­нос­ти на лич­ност­та”
  • , “Ло­ко” (ГО) стар­ти­ра днес, за­се­га ня­ма но­ви име­на
  • , Тег­ли­ха жре­бия за зим­ния тур­нир, ще има вход­ни би­ле­ти по 1 лев
  9
  • Ве­лис­ла­ва Йор­да­но­ва е най-доб­ри­ят със­те­за­тел за 2014 г. на клуб по вди­га­не на те­жес­ти “Асе­нев­ци”
  • , “Хе­мус Та­е­ку­он­до Цен­тър” стар­ти­ра за пър­ви път в Бъл­га­рия обу­че­ние по ко­рейс­ко­то бой­но из­кус­т­во хап­ки­до
  • , 27 400 лeвa oтпycкa Миниcтepcтвoтo нa мла­деж­та и cпopтa нa 7 клyбa oт oблacттa
  • , “Ака­де­мик” (Св) поч­ва на 19 яну­а­ри, нас­ро­чи кон­т­ро­ли със “Спар­так”
  • , Мил­чо Ма­кен­джи­ев и То­дор Сто­ев спря­га­ни за но­ви по­пъл­не­ния в “Етър”
  • , “Ло­ко” (ГО) стар­ти­ра с 21 фут­бо­лис­ти, С. Ан­ге­лов обе­ща “по­ло­вин по­чи­вен ден”
  1011
  12
  • Те­нис клуб “Ца­ре­вец” наг­ра­ди най-зас­лу­жи­ли­те си те­ни­сис­ти
  • , Сте­фа­ния Ди­мит­ро­ва със среб­ро от Ку­па “БФО” по ски ори­ен­ти­ра­не
  • , Бив­ш етъ­рец де­бю­ти­ра с по­бе­да в Шот­лан­дия
  • , Стар­ти­ра зим­ни­ят тур­нир, ве­че ще е с топ­ки за фут­зал
  • , Спор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во фи­нан­си­ра раз­ви­ти­е­то на ки­о­ку­шин ка­ра­те в Сви­щов
  • , “Ли­вър­пул” ид­ва във Ве­ли­ко Тър­но­во!
  • , Идея: Да въз­с­та­но­вим шам­пи­он­с­ка­та ку­па на “Етър”!
  13
  • Че­ти­ри ме­да­ла за “Бра­ун Тим” от дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по ски ори­ен­ти­ра­не на сред­на дис­тан­ция
  • , 105 ме­да­ла спе­че­ли­ха сви­щов­с­ки­те ка­ра­тис­ти през 2014 го­ди­на
  • , Тур­ни­рът стар­ти­ра, 4 ма­ча днес
  • , “Пав­ли­ке­ни” още ня­ма да­та за старт, в Сви­щов гла­сят зи­мен тур­нир в за­ла
  • , “Ло­ко” (ГО) със 7 кон­т­ро­ли в под­го­тов­ка­та
  • , “Етър” се раз­де­ли със Ста­мен Ан­ге­лов, иг­ра­чи­те вче­ра за­поч­на­ха тре­ни­ров­ки
  14
  • “Без По­тен­ци­ал” и “Баш Меч­ки­те” заг­ря­ха с по­бе­ди пре­ди 3х3 бас­кет­ ли­га
  • , 5 го­ла на Кра­сен Слав­чев в пър­вия ден на зимния тур­ни­р
  15
  • Пред­с­та­вят филм за Ди­зе­ла на фес­ти­вал
  • , Ни­ко­лай и Сте­фа­ния Ди­мит­ро­ви са ви­це­шам­пи­о­ни по ски ори­ен­ти­ра­не
  • , “Бо­ляр­ки” фи­ни­ши­ра­ха шес­ти на тур­нир в Пол­ша
  • , “Пав­ли­ке­ни” почва в на­ча­ло­то на фев­ру­а­ри
  • , “Ли­вър­пул” ве­че из­п­ра­ти спи­съ­ка си
  • , “Фен клуб Етър” стар­ти­ра с по­бе­да в де­бю­та си на зим­ния тур­нир
  16
  • Ра­дос­лав Ве­ли­ков е на по­лу­фи­нал в гер­ман­с­ка­та бун­дес­ли­га
  • , “Ло­ко­мо­тив Олимп” е вто­ри в го­диш­но­то кла­си­ра­не на Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по си­лов три­бой
  • , Тре­ти дейс­т­ващ фут­бо­лен ре­фер от Ве­ли­ко Тър­но­во ста­на док­тор
  • , “Ло­комотив” (ГО) взе Емил Грозев от “Ли­текс”
  • , “Сту­ден­ти­те” си пи­са­ха шес­ти­ца
  • , Ве­ли­ко Тър­но­во ак­тив­но съ­дейс­т­ва за меж­ду­на­род­ния дет­с­ки тур­нир
  1718
  19
  • “То­ти транс” и “Чер­ве­ния ди­на­мит” на фи­нал в тур­ни­ра в Пав­ли­ке­ни
  • , “Уче­ни­чес­ки иг­ри 2015” се под­но­вя­ват на 6 фев­ру­а­ри с тур­нир по шах­мат
  • , “Ака­де­мик” (Св) за­поч­ва днес, че­ти­ри са но­ви­те по­пъл­не­ния
  • , 20 фут­бо­лис­ти на “Ло­ко” (ГО) ще пъ­ту­ват за ла­ге­ра в Тур­ция
  • , “Сту­ден­ти­те” и “Ив ко­мерс” взе­ха вто­ри по­бе­ди в зим­ния тур­нир в ДКС
  20
  • По 5.2 го­ла сред­но на мач до­се­га в зим­ния тур­нир
  • , Ло­ра Пет­ро­ва шам­пи­он­ка на Бъл­га­рия по сво­бод­на бор­ба
  • , Етър­ки об­ра­ха поч­ти всич­ки го­диш­ни наг­ра­ди на хан­д­бал­на­та фе­де­ра­ция
  • , “Болярки” – лицето на женския футбол във Велико Търново
  21
  • Грандмайс­тор Джанг Хи Чанг обу­ча­ва 18 де­ца от “Хе­мус Та­е­ку­он­до Цен­тър” в тех­ни­ки по хап­ки­до
  • , “Фе­ър­п­лей” с ле­тящ старт и 5 от 5 в 3х3 бас­кет­бол­на­та ли­га
  • , “Чер­ве­ния ди­на­мит” спе­че­ли в Пав­ли­ке­ни
  • , Убе­ди­тел­ни по­бе­ди грабнаха “Тре­мол” и “Пъмп сис­тем”
  • , “Ло­ко­мо­тив” (ГО) с нов ос­но­вен спон­сор
  22
  • Сребро и бронз за стрелците от “Етър 78” от турнир “Загорски стрелец” в Ст. Загора
  • , 200 000 лв. планира за “Локо” Общината в Горна Оряховица
  • , Стъки се завръща на ринга
  • , 8 контроли ще играе “Етър” по време на подготовката си
  • , Извадиха “Теона бар” от турнира, “Амфора” би “Импулс” (ГО) с автогол
  23
  • 18-годишен ученик в ПМГ “Васил Друмев” е сред най-перспективните съдии по бадминтон
  • , “Калоян-92” ще закупи 10-годишен расов жребец за национала Калин Неделчев
  • , “Локо” (ГО) взима нападател, днес приема “Спартак” в Първомайци
  • , “Пападопулу” надигра “Лайтс” с 2:1, два червени картона в срещата
  2425
  26
  • “Атач” и “No Name” мачкат наред в 3х3 баскетболната лига
  • , “Етър” започва официално днес, Георги Василев се завръща на “Ивайло”
  • , Груповата фаза на турнира приключи, вече са ясни осминафиналистите
  • , “Локо” (ГО) загуби у дома с 1:2 от “Спартак” (Пл), етърци разузнаваха
  27
  • 266 медала са завоювали горнооряховци през 2014
  • , Марин Петков е шампион на България по свободна борба за момчета
  • , Гочето: “В навечерието на първия мач “Етър” ще бъде готов да воюва”
  • , “Етър” започна, целта е първо място
  28
  • Безплатни тренировки за здраве предлага ТърновоRUNs
  • , Четири медала за “Hemus Taekwondo Centre” от държавното първенство по таекуондо
  • , Отборите на “АП спорт” са вицешампиони на България с пневматичен пистолет
  • , Калоян Чакъров стана треньор на вратарите в “Добруджа”
  • , Младите надежди на “Етър” биха “Лудогорец” като гости
  • , Иван Иванов води с 15 гола сред голмайсторите в ДКС
  • , 12 са новите имена при “виолетовите”
  29
  • “Баш мечките” с 5 победи в 3х3 баскетболната лига
  • , Кадетките и момчетата на “Етър 78” над всички на турнир “Огнени стрели”
  • , “Железничарите” доволни от приема в Кумбургаз, днес играят с “Чорлуспор”
  • , Благо Ангелов отидe в “Академик” (Св)
  • , Президентът на ОФК “Павликени” Цветан Цветков: “Ще гоним седмо-десето място в класирането”
  • , Даниел Панов: “Ивайло” трябва да е готов за ползване до началото на май”
  3031  
 • 26 яну 2015

  Отличен старт в редовния сезон на 3х3 баскетболната лига направиха отборите на “Атач” и “No Name”. Двата тима се включиха [...]

  23 яну 2015

  “Пападопулу” и “Лайтс” изиграха крайно оспорван мач в група “З”, решаващ за първото място, като в двата тима играха футболисти [...]

  23 яну 2015

  “Локомотив” (ГО) взе на проби доскорошен играч на лидера в “Б” група “Монтана”. 20-годишният нападател Юлиан Ненов започна тренировки с [...]

  23 яну 2015

  Великотърновският клуб “Калоян 92” преговаря за закупуването на расов жребец за национала си Калин Неделчев. Десетгодишният ат е в конна [...]

  23 яну 2015

  С впечатляващото постижение от 111 съдийствани мача в четири международни турнира по бадминтон в три държави през 2014 година може [...]

  22 яну 2015

  Отборът на “Амфора” (Драганово) си осигури участие в следващата фаза на турнира, като би с 1:0 миналогодишния шампион “Импулс” (ГО). [...]

  22 яну 2015

  Осем контролни срещи ще направи “Етър” по време на подготовката си за пролетния полусезон в Северозападната “В” група. “Виолетовите” се [...]

  22 яну 2015

  Станислав Недков – Стъки се завръща на ринга след пауза от почти две години. Шведският футболен стадион “Tele2 Arena” в [...]

  22 яну 2015

  200 000 лева планира да даде на горнооряховския ОФК “Локомотив” Община Горна Оряховица, съобщи зам.-кметът Николай Георгиев. Парите ще бъдат [...]

  22 яну 2015

  2 сребърни и 2 бронзови медала спечели Клуб по стрелба с лък “Етър 78” от 4-ия национален турнир “Загорски стрелец”. [...]