На 8 април, сряда, в навечерието на най-големия и светъл християнски празник Великден, в Ритуалната зала на Община Полски Тръмбеш […]

Загубихме Добри Динев – велик човек, велик  плувен маратонец, велик  спортист!
Почетен гражданин на Полски Тръмбеш, Варна и Асеновград. Напусна ни […]

Скъ­пи съг­раж­да­ни,
В на­ве­че­ри­е­то на Рож­дес­т­во Хрис­то­во и пос­ре­ща­не­то на но­ва­та 2015 го­ди­на ис­кам да ви по­же­лая мно­го здра­ве! Каз­ват, че […]

Кме­тът на Пол­с­ки Тръм­беш Ге­ор­ги Ча­къ­ров е це­ни­тел на кла­си­чес­ка­та му­зи­ка, но си ос­та­нал не­ре­а­ли­зи­ран пи­а­нист. В се­мей­на­та къ­ща па­зят […]