Пари и власт
пн 22.12
12:30ч
65

Всеки четвърти жител на областта живее в мизерия

25,3 % е рав­ни­ще­то на бед­ност във Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт. Все­ки чет­вър­ти в об­ласт­та жи­вее в пъл­на ми­зе­рия, со­чат дан­ни­те от [...]

Пари и власт
пн 22.12
12:30ч
96

ДЕОС ще има свой кан­ди­дат за кмет в старата столица

ДЕОС, пар­ти­я­та на про­тес­ти­те, ще има свой кан­ди­дат за кмет и лис­та за об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци във Ве­ли­ко Тър­но­во. То­ва ста­на [...]

Пари и власт
пн 22.12
12:30ч
51

Земеделските стопани избират до 31 декември как да бъдат облагани

Фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ко­и­то са ре­гис­т­ри­ра­ни ка­то зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, имат пра­во да из­би­рат ре­да за об­ла­га­не­то на до­хо­ди­те от дей­ност­та им [...]

Пари и власт
пн 22.12
12:30ч
99

Мариана Бояджиева: “АМ “Хемус” трябва да минава по-близо до В. Търново”

На кръс­то­пъ­тя на тран­с­пор­т­ни­те по­то­ци от и до Ве­ли­ко Тър­но­во стои бъ­де­що­то раз­ви­тие на ре­ги­о­на. За­то­ва е от най-го­ля­мо зна­че­ние [...]

Пари и власт
пн 22.12
12:30ч
99

Как­ви да­нъ­ци и так­си се дъл­жат при сдел­ки със зе­ме­дел­с­ка зе­мя?

Агрион – Земя в добри ръце
Чес­то хо­ра­та, ко­и­то ис­кат да про­да­дат нед­ви­жим имот, про­пус­кат при пър­во­на­чал­но­то оп­ре­де­ля­не на це­на­та му [...]

Крими
пн 22.12
12:30ч
218

Тонове пръст погребаха 36-годишен работник при изкопни работи в Свищов

36-го­ди­шен мъж за­ги­на, след ка­то то­но­ве пръст се свлек­ли вър­ху не­го при стро­и­те­лен ин­ци­дент в Сви­щов.
Про­из­шес­т­ви­е­то ста­на­ло око­ло 17 ча­са [...]

Крими
пн 22.12
12:30ч
113

Жена е пострадала при челен удар на кола и ТИР в прохода Хаинбоаз

Же­на е пос­т­ра­да­ла при те­жък пъ­тен ин­ци­дент в про­хо­да Ха­ин­бо­аз. Про­из­шес­т­ви­е­то ста­на­ло око­ло 11,30 ч. вче­ра. Сблъс­ка­ли са се лек [...]

Крими
пн 22.12
12:30ч
73

Окръжна прокуратура внесе обвинителен акт срещу стрелеца Петко Савов от Лясковец

Про­ку­ра­ту­ра­та е прик­лю­чи­ла с из­гот­вя­не­то на об­ви­ни­тел­ния акт сре­щу 54-го­диш­ния Пет­ко Са­вов от Ляс­ко­вец и в края на ми­на­ла­та сед­ми­ца [...]

Крими
пн 22.12
12:30ч
206

Крадци катастрофираха с автомобила си при опит за бягство от полицията

Два­ма мъ­же бя­ха за­дър­жа­ни от по­ли­ци­я­та, след ка­то ка­тас­т­ро­фи­ра­ли с ко­ла­та си при опит да из­бя­гат от ор­га­ни­те на ре­да. [...]

Крими
пт 19.12
12:30ч
503

33-го­ди­шен мъж от В. Тър­но­во бе за­дър­жан за при­те­жа­ние на ме­там­фе­та­мин

33-го­ди­шен мъж от В. Тър­но­во бе за­дър­жан за при­те­жа­ние на ме­там­фе­та­мин и на съ­о­ръ­же­ния и пре­кур­со­ри за про­из­вод­с­т­во­то му. Око­ло [...]

Общество
пн 22.12
12:30ч
41

Руски богослов, композитор и тв водещ стана почетен доктор на Университета

Во­ло­ко­лам­с­кият мит­ро­по­лит Ила­ри­он Ал­фе­ев е но­ви­ят по­че­тен док­тор на Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия уни­вер­си­тет. Рус­ки­ят вла­ди­ка е пред­се­да­тел на От­де­ла за вън­ш­но­цър­ков­ни връз­ки [...]

Общество
пн 22.12
12:30ч
177

Предколедно изкърпиха шест улици във Велико Търново

aТоплото време поз­во­ли­ да про­дъл­жат за­къс­не­ли­те ра­бо­ти по из­кър­п­ва­не­то на най-раз­би­ти­те ули­ци във В. Тър­но­во. В края на ми­на­ла­та сед­ми­ца [...]

Общество
пн 22.12
12:30ч
48

Иларион Алфеев освети камбаните на храма “Възкресение Христово”

Во­ло­ко­лам­с­ки­ят мит­ро­по­лит Ила­ри­он Ал­фе­ев  в пе­тък ос­ве­ти кам­ба­ни­те на най-но­вия и най-го­лям храм във Ве­ли­ко Тър­но­во, кой­то но­си име­то “Въз­к­ре­се­ние [...]

Общество
пн 22.12
12:30ч
338

И кме­тът е чо­век, и той ду­ша но­си…

Гра­до­на­чал­ни­ци­те на де­сет­те об­щи­ни имат сво­и­те страс­ти, хо­би­та и мал­ко из­вес­т­ни за­ни­ма­ния
2015 го­ди­на ще пре­ми­не под зна­ка на кмет­с­ки­те из­бо­ри [...]

Общество
пн 22.12
12:30ч
53

Об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци и отец Слав­чо да­ри­ха иг­рач­ки и ла­ком­с­т­ва на де­ца­та от пе­ди­ат­ри­я­та

Об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци и отец Слав­чо да­ри­ха иг­рач­ки и ла­ком­с­т­ва на бол­ни­те де­ца от пе­ди­ат­ри­я­та на МОБАЛ “Д-р Ст. Чер­ке­зов” във [...]

Здраве
ср 17.12
12:30ч
222

Д-р Цветосавка Тихова, регионален координатор на Националната програма за орално здраве при децата във Велико Търново: “80 процента от децата над 6 години имат кариеси”

- Д-р Тихова, вече завърши програмата за безплатна силанизация на зъбите на малчуганите за т.г. Какво показват резултатите?
- За четвърта [...]

Здраве
вт 16.12
12:30ч
743

Инициативни комитети се обявиха в защита на уволнената д-р Ламбева

10 инициативни комитета, кметства и съюзи от страната се обявиха в защита на уволнената д-р Албена Ламбева като директор на [...]

Здраве
вт 16.12
12:30ч
93

Велико Търново ще е домакин на първата дискусия за новата здравна стратегия

Велико Търново ще е домакин на първата дискусия в страната за новата здравна стратегия, обяви д-р Марияна Кирилова (на снимката [...]

Здраве
пт 12.12
12:30ч
456

Нова апаратура в МОБАЛ лекува успешно рани от диабет и спасява от ампутации

Нова апаратура в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново лекува успешно труднозарастващи рани от диабет и спасява от ампутации, [...]

Здраве
чт 11.12
12:30ч
764

Егор Скороход, руски преподавател по системата на Норбеков: “Ведрото настроение, изправената осанка и усмивката гарантират добро здраве”

- Егор, от кога практикувате системата на Норбеков?
- Започнах да се занимавам през 2007 година. Дотогава бях запознат с книгите, [...]

Здраве
чт 11.12
12:30ч
864

Влизаме и излизаме от болница само с личен документ

От 2015 г. пациентите ще влизат и излизат от болницата само с личен документ, съобщиха от РЗОК във Велико Търново. [...]

Спорт
пн 22.12
12:30ч
26

“V-Dance” с ус­пеш­но учас­тие в на­ци­о­на­лен тан­цов фес­ти­вал

Спор­тен клуб “V-Dance” (В. Тър­но­во) взе учас­тие в Сед­мия на­ци­о­на­лен тан­цов фес­ти­вал “Де­ца­та ни тан­цу­ват” в Плов­див. Фес­ти­ва­лът е със [...]

Спорт
пн 22.12
12:30ч
7

Сви­щов­с­ки ка­ра­тист с брон­зов ме­дал от Бал­кан­с­ко­то пър­вен­с­т­во

Над 900 ка­ра­те­ки от 12 бал­кан­с­ки дър­жа­ви взе­ха учас­тие в 15-о­то Бал­кан­с­ко пър­вен­с­т­во за ка­де­ти, де­вой­ки и мла­де­жи и 4-а­та [...]

Спорт
пн 22.12
12:30ч
62

Ве­те­ра­ни­те на “Етър” се съб­ра­ха пред­ко­лед­но

Фут­бол­ни­те ве­те­ра­ни на Ве­ли­ко Тър­но­во и та­зи го­ди­на про­ве­до­ха тра­ди­ци­он­на­та си сре­ща пре­ди Ко­лед­ни­те и Но­во­го­диш­ни праз­ни­ци в ме­ха­на “Ха­джи [...]

Спорт
пн 22.12
12:30ч
21

“Етър-64” из­п­ра­ти го­ди­на­та с шам­пи­он­с­ки ку­пон

Хан­д­ба­лис­т­ки­те на “Етър-64” из­п­ра­ти­ха го­ди­на­та с шам­пи­он­с­ки ку­пон. Офи­ци­ал­на­та ве­че­ря за “ви­о­ле­то­ви­те” бе да­де­на в ели­тен ве­ли­ко­тър­нов­с­ки рес­то­рант от спон­со­ри­те [...]

Спорт
пн 22.12
12:30ч
36

Ге­ор­ги Да­ви­дов бе но­ми­ни­ран за “най-прос­пе­ри­ращ съ­дия”

Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­ят ре­фер Ге­ор­ги Да­ви­дов бе но­ми­ни­ран за “най-прос­пе­ри­ращ съ­дия” на Бъл­га­рия. За шес­та по­ред­на го­ди­на Асо­ци­а­ци­я­та на съ­ди­и­те по фут­бол [...]

Спорт
пн 22.12
12:30ч
9

Мал­ки бас­кет­бо­лис­ти пре­вър­на­ха тур­нир “Ко­лед­ни звез­ди” в не­заб­ра­вим праз­ник

Мом­че­та и мо­ми­че­та от дет­с­ки гра­ди­ни и учи­ли­ща в Гор­на Оря­хо­ви­ца пре­вър­на­ха в не­заб­ра­вим спор­тен праз­ник бас­кет­бол­ни­я тур­нир “Ко­лед­ни звез­ди”, [...]